شرکت مهندسی نانو آداک

طراحی و ساخت، تأمین مواد و تجهیزات

طراحی و ساخت، تأمین مواد و تجهیزات

به وب سایت شرکت مهندسی نانو آداک خوش آمدید
شرکت مهندسی نانو آداک

آدرس :
دفتر فروش: تهران، خیابان فاطمی، خیابان زرتشت غربی، خیابان مهدوی، پلاک 4، زنگ 2
تلفن تماس : 02188962035
(ساعات تماس: 9 الی 17)
تلفکس: 02186052907
سامانه ی پیام کوتاه : 02188962035
Email : Nanoadaktrading@gmail.com

crisp

شرح خدمات آموزش، مشاوره و استقرار الزامات ایزو/آی ای سی 17025 در آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون

امروزه نقش آزمایشگاههای آزمون وکالیبراسیون بر صحت، دقت و کیفیت محصولات و خدمات بر هیچ سازمانی و شرکت مرتبطی پوشیده نیست، جهت تحقق این مهم شرکتها را بر آن داشت تا از خدمات برون سازمانی اجتناب کرده و یک واحد آزمایشگاه به مجموعه خود اضافه کرده تا با کنترل بیشتر بروی فرآیندهای جاری شرکت نسبت به کیفیت محصول یا خدمات خود اطمینان حاصل نمایند. استاندارد بین المللی  ISO/IEC 17025 شامل کلیه الزاماتی است که آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات کنند که یک سیستم کیفیت را به کار گرفته و از نظر فنی صلاحیت داشته و قادر به فراهم آوردن نتایج معتبر هستند.

در صورتی که آزمایشگاه ها الزامات استاندارد  ISO/IEC 17025 را برآورده نمایند و توسط مراجعی که دارای موافقت نامه شناسایی متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد هستند، تأیید صلاحیت شوند، پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها آسان خواهد شد. به کارگیری این استاندارد همکاری بین آزمایشگاهها و سایر سازمان ها را تسهیل و به تبادل اطلاعات، تجارب و نیز هماهنگ کردن استانداردها و روش های اجرایی کمک میکند.

لازم به ذکر می باشد که ارزیابی و تصدیق آزمایشگاه ها براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2005 در ایران توسط اداره استاندارد انجام میشود، که هیچ هزینه ای برای شرکت در برنخواهد داشت.

1. آماده سازی

1.1. بررسی وضع موجود و ارائه گزارش

در این مرحله فعالیتهای فنی، پشتیبانی و مدیریتی موجود در آزمایشگاه مورد بازدید و بررسی کارشناس مشاور قرار گرفته و بر اساس

نیازمندی های استاندارد ارزیابی میشوند و مغایرتهای موجود شناسایی شده و نتیجه بصورت گزارشی جامع، حاوی نقاط ضعف و قوت آزمایشگاه نسبت به شاخص های استاندارد ارائه و اقدامات اصلاحی پیشنهاد می شود.

لازم به ذکر می باشدکه راه حل های کاربردی در رفع نقاط ضعف شناسایی شده و تقویت نقاط قوت درحین انجام پروژه پیشنهاد و اجرا میگردد.

2.1. تعیین کمیته راهبری

در این مرحله، کمیته ای شامل مدیر ارشد،، مدیر کیفیت،، مدیران فنی و کارشناسان فنی آزمایشگاه تشکیل میشود که در آن شیوه انجام فعالیتهای پروژه تعیین می شود. هدف این مرحله، کسب حمایت مدیریت و جذب مشارکت کارکنان آزمایشگاه در انجام مراحل بعدی است.

3.1. برگزاری دوره آموزشی مبانی و تشریح الزامات بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025:2005

این دوره آموزشی به منظور آشنایی کارکنان آزمایشگاه با کلیه الزمات استاندارد و همچنین ایجاد درک و زبان مشترک در استقرار

این استاندارد برگزار میشود،

4.1. ارائه برنامه زمانبندی فعالیت های پروژه

با توجه به وضع موجود آزمایشگاه و گزارش تهیه شده، فعالیتهای اصلی و فرعی پروژه تعیین می شود و در قالب یک برنامه زمانبندی  شده به منظور هماهنگی بهتر کارکنان آزمایشگاه با مشاور در استقرار استاندارد ارائه می شود.

2. مستند سازی

در این مرحله مدارک مورد نیاز شامل خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت، روشهای اجرایی، دستورالعملهای سیستمی و کاری، فرم ها و فهرستها، برای استقرار الزامات استاندارد توسط مشاور با همکاری کارکنان آزمایشگاه تهیه میشود و در جلسه کمیته راهبری مورد بررسی و بازنگری قرار میگیرند. مدارک تهیه شده پس از تصویب مدیر ارشد آزمایشگاه، بین افرادیو بخش های مرتبط، توزیع و جاری سازی میشود.

3. پیاده سازی

1.3. ارائه مشاوره و همراهی در اجرای سیستم مدیریت

در این مرحله، سیستم مدیریت طراحی شده آزمایشگاه بر اساس الزامات استاندارد، طبق برنامه زمانبندی ارائه شده، اجرایی می شود و فعالیت هایی نظیر شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان و پیمانکاران فرعی، کالیبراسیون و کنترل های میانی تجهیزات، تخمین عدم قطعیت اندازه گیری های آزمایشگاه، کنترل کیفیت نتایج آزمون، بازنگری مدیریت و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و ... انجام می شود. در این خصوص مشاور، همکاری و نظارت لازم را انجام می دهد.

2.3. برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با مفاهیم اندازه شناسی و تخمین عدم قطعیت اندازه گیری"

این دوره آموزشی به منظور ایجاد توانایی در کلیه کارکنان فنی آزمایشگاه در انجام محاسبات مربوط به تخمین عدم قطعیت اندازه گیری برگزار می شود و شامل سرفصل های زیر است:

فصل اول : مفاهیم اندازه شناسی

- تعاریف و اصطلاحات اندازه شناسی و نتیجه اندازه گیری

- مشخصه های اندازه شناختی دستگاه انداز ه گیری

- خطا های اندازه گیری و روش های تصحیح آن

- اصطلاحات و تعاریف کاربردی در عدم قطعیت انداز ه گیری

فصل دوم: عدم قطعیت اندازه گیری

- تاریخچه و تعریف

- تفاوت خطا و عدم قطعیت اندازه گیری

- کاربرد عدم قطعیت انداز هگیری

- نقش عدم قطعیت در ارزیابی انطباق با مشخصات

- انواع روش های تخمین عدم قطعیت انداز ه گیری

 

فصل سوم: تخمین عدم قطعیت اندازه گیری

- مراحل تخمین عدم قطعیت انداز هگیری

- مهمترین منابع تولیدکننده عدم قطعیت اندازه گیری

- محاسبه عدم قطعیت استاندارد هر کمیت تأثیرگذار

-روش A در محاسبه عدم قطعیت استاندارد

-روش B در محاسبه عدم قطعیت استاندارد

-توزیع نرمال، توزیع مستطیلی، توزیع مثلثی و توزیع U شکل

- محاسبه عدم قطعیت استاندارد مرکب

- تعیین ضریب پوشش

- محاسبه عدم قطعیت بسط یافته (گسترده)

- مثال های کاربردی

4. ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه

1.4. برگزاری دوره آموزشی ارزیابی (ممیزی) داخلی آزمایشگاه بر اساس استاندارد 17025

و مطابق با اصول این دوره آموزشی به منظور تربیت ارزیاب آزمایشگاه برای انجام ممیز یهای داخلی آزمایشگا هها براساس استاندارد 17025  و مطایق با اصول ممیزی بیان شده در استاندارد ISO 19011 برگزار می شود.

2.4. انجام ارزیابی(ممیزی) داخلی آزمایشگاه ها با حضور کارشناسان آموزش دیده داخلی

در این مرحله از طریق روش اجرایی ممیزی داخلی مستقر در آزمایشگاه ، کل سیستم مدیریت ایجاد شده، با سرممیزی مشاور و همراهی ممیزان آموزش دیده داخلی، مورد ارزیابی قرار می گیرد تا نقاط ضعف و عد م انطباق های سیستم با الزمات استاندارد شناسایی گردد. قابل ذکر است که در این مرحله کلیه رو ش های آزمون مورد ممیزی قرار میگیرد.

3.4.  ارائه مشاوره و همراهی در رفع عدم انطباق ها

در این مرحله عدم انطبا قها و نقاط ضعف شناسایی شده در ممیزی داخلی آزمایشگاه برطرف می شود و آزمایشگاه برای ممیزی نهایی توسط مراجع اعتباردهی آماده می شوند.

5. ممیزی نهایی

در این مرحله، اقدامات ذیل صورت م یپذیرد:

1.5. شناسایی مرجع اعتباردهی مناسب

در حال حاضر مراجع اعتبارهی داخلی شامل نظام تأیید صلاحیت ایران و نهاد اعتباردهی پارسیان هستند اما چنانچه مدیریت آزمایشگاه خواستار اعتباردهی توسط یک مرجع خارجی باشد امکان مذاکره با مراجع اعتباردهی خارجی وجود دارد و با توجه به شرایط زمانی آن موقع و شرایط همکاری آن مراجع با کشورمان، مرجع اعتباردهی مناسب انتخاب خواهد شد.

2.5. انجام ممیزی نهایی توسط مراجع اعتباردهی با همراهی مشاور

مشاور در زمان انجام ممیزی نهایی، حضور خواهد داشت و همکاری لازم را در زمان ممیزی انجام خواهد داد.

3.5. رفع عدم انطباق های احتمالی

ار آنجا که از زمان ممیزی تا دریافت گواهینامه مدت زمانی طول خواهد کشید تا نتایج ممیزی توسط کمیته های فنی انجام پذیرد، مشاور هماهنگی های لازم را در خصوص تهیه مدارک احتمالی مورد نیاز انجام خواهد داد.

هزینه های نهایی پروژه

هزینه مشاوره استاندارد 17025 به همراه برگزاری کلاس های آموزشی، پس از تکمیل فرم درخواست آموزش و مشاوره حضورتان اعلام می شود.

لازم به ذکر است که در حال حاضر اداره استاندارد جهت اعتباربخشی هزینه ای دریافت نخواهد کرد، فقط در صورتیکه آزمایشگاه خواهان اعتباربخشی توسط نهاد اعتباردهی پارسیان و یا مراجع اعتباردهی خارجی باشند می بایست هزینه ای را پرداخت نمایند.

دانلود فرم درخواست مشاوره و آموزش